Ångaren Etna torpederades

Ångaren Etna som torpederades i Västindien. Hon byggdes i Fredrikstad 1918 och förvärvades av Transmarin 1926.

Lördagen den 28 november avgick fartyget från ankarplats i New York destinerat till Rio, Santos och Montevideo med full styckelast och post. Samma dag lämnades lotsen, varefter fartyget styrdes cirka 300 sjömil till positioner angivna av marinmyndigheterna i New York. Därefter sattes kurs i storcirkeln mot första destinationsorten.

Söndagen den 13:e december prejades båten av en U-båt, troligen tysk eftersom signaleringen med morselampa skedde på tyska. U-båten efterhörde fartygets destinationsort samt vad lasten bestod av. Då u-båten fått dessa uppgifter meddelades de att de skulle lämna fartyget då de skulle sänkas. Befälhavaren protesterade då fartyget var neutralt och var på väg delvis till neutral hamn (Montevideo). U-båten vidhöll att båten inte de sk fartygen på Göteborgstraden och att man skulle sänka fartyget inom 30 minuter. Befälhavaren bad att få svänga runt fartyget för att kunna sjösätta babords livbåt. U-båten signalerade att när alla hade lämnat fartyget skulle de lämna signaler från livbåtarna.

Positionen var: Lat N.17 43, Long W 46 15

Hela besättningen räddades. Fartyget tillhörde bolaget Transmarin som förlorade åtta fartyg under krigsåren under 2:a världskriget och totalt förlorade 31 besättningmedlemmar livet.

Övriga fartyg som förlorades av Transmarin

  • ”Wanja” i oktober 1939 grundstötning pga släckta fyrar
  • ”Dicido” grundstötte i januari 1940 och sjönk vid norska kusten. Inga omkomna.
  • ”Sonja” i juni 1940 förlorad genom minsprängning utanför norska kusten. 12 man omkomna och 10 man räddade av fartyget ”Inger”.
  • ”Gunda” i juni 1941 bombad av flyg utanför Portugals kust. Hela besättningen räddad.
  • ”Thyra” minsprängd 1942 i engelska kanalen. Hela besättningen räddad.
  • ”Neva” torpederades 1943 på resa till Storbritannien – Island. 19 man av besättningen på 21 personer omkom.
  • ”Gudrun” minsprängd i april 1943 utanför Holländska kusten men införd till hamn och därpå såld. Inga omkomna.

Under första världskriget förlorade rederiet Kärnan tre fartyg genom krigshändelser men utan förlust av människoliv. Transmarin förskonades då från sådana olyckor.